Informacje podstawowe 

 1. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm., zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. 
 1. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności obejmują wszelkie dane pozyskiwane przez Administratora. Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób i w jakim zakresie są one wykorzystywane. 
 1. Zasady Ochrony Prywatności zawierają także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz naszych uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami. 
 1. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie aplikacji, chyba że co innego wynika z treści niniejszego dokumentu. 
 1. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z niezbędnymi procedurami, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO). 
 1. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO. 
 1. Administrator Danych Osobowych 
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, w aplikacji mobilnej „Wsparcie w Gdańsku” jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą przy ul. Chopina 42, 80-272 Gdańsk, zwana dalej Fundacją. 
 1. Możesz się z nami skontaktować wysyłając email na adres: aplikacja@fundacjafosa.pl. 
 1. Inspektor Ochrony Danych 
 1. Dla właściwego nadzoru nad ochroną Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na adres e-mail: iod@fundcajafosa.pl lub aplikacja@fundacjafosa.pl. Inspektorem Ochrony Danych w naszej firmie jest Katarzyna Kawczyńska. 
 1. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: 
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, 
 1. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, 
 1. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, 
 1. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 
 1. Cele przetwarzania danych osobowych 

Podanie danych, o których mowa w pkt. V niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, jest konieczne w następujących celach: 

 1. w celu korzystania z usług dostępnych w naszej Aplikacji, 
 1. w celu rejestracji Państwa w naszej bazie poprzez założenie konta, co jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług. W takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu korzystanie z usług w ramach naszej Aplikacji, 
 1. w celu umówienia konsultacji telefonicznej, 
 1. w celu zgłoszenia dyskryminacji 
 1. w celu korzystania z treningów 
 1. w celu oceny sowich postaw niedyskryminujących za pomocą quizu 
 1. w celu udzielenia wsparcia, 
 1. w celu tworzenia raportów statystycznych (bez możliwości identyfikacji użytkownika/użytkowniczki). 
 1. Sposoby przetwarzania danych osobowych 
 1. Dane osobowe gromadzone za pomocą Aplikacji i pozyskiwane przez nas w bezpośrednio od osób, których dotyczą za pomocą formularza wstępnego oraz zbierania dodatkowych informacji w trakcie działania Aplikacji. 
 1. Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych, a w przypadku pozyskiwania danych przekazanych nam w korespondencji pisemnej, także w sposób manualny. 
 1. Informacje, które gromadzimy za pomocą Aplikacji mogą być wykorzystywane przez nas w związku z prowadzeniem przez nas działalności, w celach opisanych w pkt. IV powyżej. 
 1. W naszej Aplikacji zbieramy następujące informacje, w tym dane osobowe: 
 1. dane identyfikacyjne: adres e-mail; płeć, wiek, nr telefonu, adres korespondencyjny (w przypadku kierowania pisma formą tradycyjną) 
 1. dane techniczne: adres IP urządzenia, dane gromadzone przez Google Analytics oraz Apple 
 1. dane dotyczące zdrowia, w szczególności: niepełnosprawność, kryzys psychiczny / zaburzenia psychiczne orientacja psychoseksualna / seksualność, pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe 
 1. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. IV powyżej. 
 1. Adres IP urządzenia, o którym mowa powyżej, to informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane przez administratora Aplikacji w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych. 
 1. Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem, pozyskujemy od Państwa bezpośrednio w procesie przesłania formularzy zamieszczonych w Aplikacji, wiadomości e-mail lub korespondencji pisemnej. Zawierają one przede wszystkim dane zadeklarowane przez Państwa. 
 1. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszej Aplikacji ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. 
 1. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. IV powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły. 
 1. Źródłem danych przetwarzanych przez Aplikację są tylko osoby, których dane dotyczą. 
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO tj., gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (dane identyfikacyjne, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące seksualności i orientacji psychoseksualnej), 
 1. art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest tworzenie danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, o których mowa w pkt. V powyżej, tworzenie kopii zapasowych danych, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia (dane techniczne) oraz potencjalna korespondencja z Użytkownikami. 
 1. Okres przetwarzania danych osobowych 
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami. 
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (dane identyfikacyjne, dane szczególnych kategorii, w szczególności dane dotyczące zdrowia), przetwarzane są przez nas do czasu odwołania zgody tj. do momentu usunięcia swego konta w Aplikacji. 
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. 
 1. Odbiorcy danych osobowych 
 1. Udostępnianie danych osobowych 
 1. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). 
 1. Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym pracownikom i pracowniczkom zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami, jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie. 
 1. Nasi Pracownicy zostali przeszkoleni z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności. 
 1. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia. 
 1. Powierzenie danych osobowych 
 1. Dane osobowe mogą być również powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia. 
 1. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Aplikacji. Jako Administrator powierzamy dane osobowe Użytkowników do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz jako Administratora, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Aplikacji; 
 1. Prawa osób fizycznych 
 1. Możecie Państwo bez przeszkód korzystać z praw osób fizycznych określonych w RODO. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie dotyczące realizacji praw osób na nasz adres email: iod@fundacjafosa.pl lub aplikacja@fundacjafosa.pl.  
 1. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Państwa tożsamość. 
 1. Wszelkie żądania związane z realizacją Państwa praw należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora. 
 1. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub usunięcia danych prosimy użyć zakładki “Usuń konto” w Aplikacji. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa poniżej, prosimy o przesłanie żądania wprost z Aplikacji z odpowiedniej pozycji w menu. 
 1. Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
 1. Mają Państwo prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zapewnimy możliwość jej wycofania w dowolnym momencie przez usunięcie konta w Aplikacji. 
 1. Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 
 1. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Państwa, jednak uniemożliwia nam dalsze świadczenie usług przez Aplikację. 
 1. Prawo do informacji 
 1. Na podstawie art. 12 i 13 RODO mają Państwo prawo do szeregu informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie, przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). 
 1. Obowiązek ten spełniamy bieżącym dokumentem, czyli Zasadami Ochrony Prywatności. 

CPrawo dostępu do danych osobowych 

 1. Na podstawie art. 15 RODO mają Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. 
 1. Prawo dostępu do danych realizujemy przez wysłanie żądania uzyskania kopii swoich danych osobowych poprzez wysłanie żądania na adres e-mail: aplikacja@fundacjafosa.pl.  
 1. Możecie Państwo otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczamy Państwu kopię dostarczonych przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania żądania. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty. 
 1. W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Państwa opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaną Państwo poinformowani przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych. 

D. Prawo do sprostowania danych osobowych 

 1. Na podstawie art. 16 RODO macie Państwo prawo do sprostowania (poprawiania, uaktualniania, uzupełniania) swoich danych osobowych. 
 1. Jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne. Również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek literówki), prosimy o informację wprost z Aplikacji z odpowiedniej pozycji w menu w celu poprawienia takich danych lub samodzielną ich korektę, jeśli Aplikacja na to pozwala. 

E. Prawo do usunięcia danych osobowych 

 1. Na podstawie art. 17 RODO mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy w odpowiedzi na użycie zakładki “Usuń konto” w Aplikacji. UWAGA: usunięcie danych osobowych będzie skutkować zaprzestaniem świadczenia Państwu Usług przez naszą firmę. 
 1. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: 
 1. cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zakończyliście Państwo korzystanie z naszych Usług, 
 1. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 
 1. wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych, 
 1. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem (w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych) – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania, 
 1. konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, 
 1. pomimo oświadczenia przy rejestracji o ukończonym 16 roku życia, dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego. 
 1. Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. Żądanie usunięcia swoich danych mogą Państwo zrealizować poprzez odznaczenie opcji „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” w ustawieniach Aplikacji „profil użytkownika”. 

F. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 1. Na podstawie art. 18 RODO mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem na adres aplikacja@fundacjafosa.pl. 
 1. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych skutkuje tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy nasza firma może jedynie przechowywać Państwa dane. 
 1. Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli: 
 1. kwestionujecie Państwo poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych; 
 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo usunięciu swoich danych osobowych; 
 1. dane osobowe, jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
 1. wnosicie Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych. 

G. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

 1. Na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. 
 1. Prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda oraz dane te były przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

H. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 1. Na podstawie art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 
 1. Prawo to realizujemy na podstawie wysłania do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa. 

I. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

 1. Na podstawie art. 77 RODO mają Państwo prawo w złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, jeśli tylko uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
 1. Szanujemy Państwa prywatność i gwarantujemy Państwu możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych (iod@fundacjafosa.pl). 

J. Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych 

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji mogą w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji. 

 1. Informacje o obowiązku podania danych 
 1. Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich realizacji. 
 1. Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia. 
 1. Osoby zgłaszające działania niepożądane, dotyczące oferowanej przez nas usługi, mogą być dodatkowo zobowiązane do podania większej ilości danych, w sytuacji, gdy dane te będą wymagane przez przepisy prawa lub obowiązujące procedury zgłoszenia. 
 1. Zasady aktualizacji dokumentu 
 1. Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będziemy aktualizować Zasady Ochrony Prywatności o odpowiednie zapisy. 
 1. O wszelkich zmianach będziemy informować osoby korzystające z Aplikacji poprzez powiadomienia w Aplikacji w ramach wiadomości na głównym pulpicie aplikacji. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na udostępniony nam adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać od Państwa ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii. 
 1. Postanowienia końcowe 
 1. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności obowiązują od dnia publikacji, tj. od 1grudnia 2020 roku. 
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Zasad Ochrony Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.