SPIS TREŚCI: 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2 WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI 

3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA/UŻYTKOWNICZKI 

4 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 

6 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI ORAZ USUNIĘCIE DANYCH 

7 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ 

8 REKLAMACJE 

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej „Wsparcie w Gdańsku” przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android oraz iOS (dalej nazywana: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.2 Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fryderyka Chopina 42, 80-268, KRS: 0000298471, dalej nazywana „Operator”. 

1.3 Użytkownikiem/Użytkowniczką Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnym urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, dalej nazywany: „Użytkownik/Użytkowniczka”. 

1.4 Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji: 

1.4.1 Nowe wiadomości. Moduł umożliwia odczytywanie nowych wiadomości z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcia osób doświadczających dyskryminacji.  

1.4.2 Rezerwacja konsultacji. Funkcjonalność daje możliwość zapisu przez aplikację na spotkanie z konsultantem/konsultantką Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Wymagane jest podanie dodatkowo numeru telefonu w celu kontaktu przez konsultanta/konsultantkę. Rezerwacja jest zatwierdzana przez operatora aplikacji. 

1.4.3  Wesprzyj Fundację FOSA – Funkcjonalność wyświetla informację o możliwości przekazania 1% Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja FOSA. 

1.4.4 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny: Wyszukiwarka instytucji. Wyszukiwarka instytucji wsparcia, której zadaniem jest umożliwienie Użytkownikowi/Użytkowniczce samodzielnie wyszukanie oferty wsparcia w Gdańsku w obszarze zdrowia psychicznego.  

1.4.5 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny: Treningi. Funkcjonalność dająca możliwość korzystania z 7-dniowych treningów, szkolących wybraną i dostępną w aplikacji umiejętność psychologiczną/społeczną w obszarze zdrowia psychicznego.  

1.4.6 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny: Połączenie z konsultantem/konsultantką. Funkcjonalność umożliwia telefoniczny kontakt z konsultantem/konsultantką uruchamiając domyślną aplikację użytkowania do wykonywania połączeń telefonicznych i wideo (Skype, Duo).  

1.4.7 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny: Poznaj PIK. Funkcjonalność umożliwia zapoznanie się Użytkownika/Użytkowniczki z działaniami projektu.  

1.4.8 Gdańskie Centrum Równego Traktowania: Zgłoś nierówne traktowanie. Użytkownik/Użytkowniczka ma możliwość wysłać wstępne z zgłoszenie w zakresie naruszenia w równym traktowaniu za pośrednictwem adresu e-mail.  

1.4.9 Gdańskie Centrum Równego Traktowania: Połączenie z konsultantem/konsultantką. Funkcjonalność umożliwia telefoniczny kontakt z konsultantem/konsultantką uruchamiając domyślną aplikację użytkowania do wykonywania połączeń telefonicznych i wideo (Skype, Duo). 

1.4.10 Gdańskie Centrum Równego Traktowania: Często zadawane pytania. Funkcjonalność umożliwia zapoznanie się z najczęściej powtarzającymi się pytaniami kierowanymi do GCRT.  

1.4.10 Gdańskie Centrum Równego Traktowania: Quiz. Funkcjonalność umożliwia wykonanie zadań do oceny swojej świadomości w zakresie równego traktowania i zachowań i postaw niedyskryminujących. 

1.4.11 Gdańskie Centrum Równego Traktowania: Poznaj GCRT. Funkcjonalność umożliwia zapoznanie Użytkownika/Użytkowniczki z działaniami projektu. 

1.5 Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: Google Play oraz iStore  

1.6 Przed korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik/Użytkowniczka rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Zasadami ochrony prywatności i ich zaakceptowania. 

1.7 Użytkownik/Użytkowniczka, podczas realizacji procesu rejestracji, zawartych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Aplikacji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej również jako RODO). 

1.8 Pobranie Aplikacji ze sklepu wskazanego w pkt 1.5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne.  

1.9 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. 

1.10 Aplikacja stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora i jego partnerów i podlegają ochronie prawnej. 

  1. Użytkownik/Użytkowniczka ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

2 WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI 

2.1 Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wymagania techniczne i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią. 

2.2 Urządzenie mobilne Użytkownika/Użytkowniczki, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego opisane we właściwym dla danego systemu operacyjnego sklepie. 

2.3 Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie funkcji połączenia internetowe przez operatora sieci komórkowej lub Wi-Fi. 

2.4 Aby korzystać w pełni z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik/Użytkowniczka zobligowany/a jest dokonać rejestracji za pośrednictwem Aplikacji. 

3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 

3.1 W trakcie korzystania z aplikacji, w celu uruchomienia pełnej funkcjonalności aplikacji Użytkownik/Użytkowniczka powinien/powinna przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika/Użytkowniczki, dalej nazywany „Rejestracja”. 

3.2 Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika/Użytkowniczkę: 

3.2.4 adres e-mail; 

3.2.5 hasło; 

3.2.6 powtórzone hasło; 

3.2.8 potwierdzenie przez Użytkownika/Użytkowniczkę, że zapoznał/a się z Regulaminem i akceptuje jego treść. 

3.3 Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Użytkownika/Użytkowniczkę podczas Rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.  

3.4 Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji. 

3.5 Użytkownikowi/Użytkowniczce przysługuje prawo usuwania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych, usunięcie oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji. 

3.6 W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik/Użytkowniczka zobowiązany/a jest do zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom. 

3.7 Użytkownik/Użytkowniczka ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie przez niego/nią osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji. 

3.8 Operator informuje, że nie weryfikuje tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji.  

4 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

4.1 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminem sklep “Play” oraz „iStore”, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. 

4.2 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw; 

4.3 Użytkownicy są zobowiązani powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 

5.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, dba o poprawność jej działania. 

5.2 Użytkownik/Użytkowniczka zobowiązany/a jest zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika/Użytkowniczki. Za działania usług innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich operatorzy i dostawcy. 

6 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI ORAZ USUNIĘCIE DANYCH 

6.1 Użytkownicy w każdym momencie mogą przestać korzystać z Aplikacji. W szczególności, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga wyłącznie usunięcia z urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika/Użytkowniczki.  

6.2 W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik/Użytkowniczka może skorzystać z opcji dostępnej w Aplikacji w panelu „profil użytkownika” „Usuń dane” co spowoduje usunięcie danych; 

W każdy wypadku, Użytkownik/Użytkowniczka może przesłać prośbę o usunięcie danych osobowych na adres e-mail: aplikacja@fundacjafosa.pl. 

6.3 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik/Użytkowniczka dopuszcza się działań zabronionych prawem, Regulaminem, naruszając zasady współżycia społecznego, godząc w dobre imię Operatora, Operator może podjąć wszelkim prawem dozwolone działania względem Użytkownika/Użytkowniczki. 

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ 

7.1 Administratorem danych osobowych jest Operator – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Szczegółowe dane o Administratorze, Inspektorze ochrony danych oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Aplikacji zawarte zostały w Zasadach Ochrony Prywatności. 

8 REKLAMACJE 

8.1 Reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz trudności ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej aplikacja@fundacjafosa.pl. 

8.2 Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu adres e-mail, informację o aktualnej wersji systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym oraz opis zgłoszenia. 

8.3 W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika/Użytkowniczkę, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika na prośbę operatora, przedłuża okres rozpatrywania reklamacji 

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

9.2 Wszelkie spory dotyczące lub wynikające z korzystania przez Użytkownika/Użytkowniczkę z Usług zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. 
 

9.3 Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej dotyczącej aplikacji –  www.appfosa.pl. 

9.4 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po zmienia w Regulaminie. Zmiany w regulaminie uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika/Użytkowniczkę z momentem dalszego korzystania przez niego/nią z Aplikacji po wejściu zmian w życie. 

9.5 Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2020 roku.