1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej „Wsparcie w Gdańsku!” przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dalej nazywana: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fryderyka Chopina 42, 80-268, KRS: 0000298471, dalej nazywana „Operator”.

1.3 Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności, dalej nazywany: „Użytkownik”.

1.4 Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji:

1.4.1 Wyszukiwarka instytucji. Wyszukiwarka instytucji wsparcia której zadaniem jest samodzielnie wyszukanie oferty wsparcia w Gdańsku przez użytkownika.

1.4.2 Zaalarmuj sieć wsparcia. Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie trzech kontaktów celem wysłania wiadomości SMS z prośbą o wsparcie w imieniu Fundacji FOSA. Celem przygotowania wiadomości aplikacja korzysta z domyślnego oprogramowania do wysyłania wiadomości SMS.

1.4.3 Trenuj z FOSĄ. Funkcjonalność dająca możliwość korzystania z 7 dniowych treningów, szkolących wybraną i dostępną  umiejętność. 

1.4.4 Nowości w FOSIE. System zapisywania się do newsletteru Fundacji FOSA dający możliwość otrzymywania porad i informacji dla użytkowników, którzy wybrali powiadomienia z dostępnej kategorii.

1.4.5 Rezerwacja wizyt u psychologa – konsultanta. Funkcjonalność daje możliwość zapisu przez aplikacje na spotkanie z konsultantem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Wymagane jest podanie imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail oraz ewentualnych dodatkowych informacji definiowanych w polu „Uwagi”. Rezerwacja jest zatwierdzana przez operatora aplikacji.

1.4.6 Telefon do konsultanta. Funkcjonalność umożliwia telefoniczny kontakt z konsultantem uruchamiając domyślną aplikację użytkowania do wykonywania połączeń telefonicznych.

1.4.7  Notatka dla psychologa. Funkcjonalność umożliwia sporządzenie notatki tekstowej dotyczącej spraw związanych ze zdrowiem psychicznym w celu omówienia ze specjalistą. Funkcjonalność nie wysyła wiadomości lecz przygotowuje wiadomość i uruchamia domyślnie zdefiniowany przez użytkownika program pocztowy.

1.4.8  Wesprzyj Fundację FOSA – Funkcjonalność wyświetla informację o możliwości przekazania 1% Organizacji Pożytku Publicznego.

1.4.9  Formularz ewaluacji aplikacji – formularz oceny funkcjonalności aplikacji przez użytkowników i wpisania dalszych propozycji jej rozwoju.

1.5 Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: Google Play.

1.6 Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania.

1.7 Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia.

1.8 Pobranie Aplikacji ze sklepu wskazanego w pkt 1.5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne.

1.9 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych.

1.10 Aplikacja stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

1.11 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2 WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

2.1 Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.

2.2 Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego – Android w wersji 5.0 (lub nowszej).

2.3 Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie funkcji połączenia internetowe przez operatora sieci komórkowej lub Wi-Fi.

2.4 Aby korzystać w pełni z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1 W trakcie korzystania z aplikacji, w celu uruchomienia pełnej funkcjonalności aplikacji użytkownik powinien przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika, dalej nazywany „Rejestracja”.

3.2 Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika:

3.2.1 nazwa Użytkownika;

3.2.2 imię;

3.2.3 nazwisko;

3.2.4 adres e-mail;

3.2.5 hasło;

3.2.6 powtórzone hasło;

3.2.7 opcjonalnie zdjęcie lub/i avatar

3.2.8 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

3.3 Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. Zatwierdzenia rejestrowanych użytkowników dokonuje Operator.

3.4 Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji.

3.5 Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania, usuwania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych, usunięcie oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.

3.6 W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.

3.7 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.

4 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminem sklep “Play”, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

4.2 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;

4.3 Użytkownicy są zobowiązani powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, dba o poprawność jej działania.

5.2 Użytkownik zobowiązany jest zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika. Za działania usług innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich operatorzy i dostawcy.

6 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI ORAZ USUNIĘCIE DANYCH

6.1 Użytkownicy w każdym momencie mogą przestać korzystać z Aplikacji. W szczególności, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga wyłącznie usunięcia z urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.

6.2 W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może podjąć jeden z poniższych kroków:

– zarejestrowany Użytkownik może skorzystać z opcji dostępnej w Aplikacji „Usuń dane”  co spowoduje usunięcie danych;

– niezarejestrowany Użytkownik, który przekazał swoje dane w celu rejestracji na konsultacje w PIK, zgłasza chęć usunięcia danych rejestracyjnych na adres: fundacjafosa@fundacjafosa.pl.

– W każdy wypadku, użytkownik może przesłać prośbę o usunięcie danych osobowych na adres e-mail: fundacjafosa@fundacjafosa.pl.

6.3 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem, Regulaminem, naruszając zasady współżycia społecznego, godząc w dobre imię Operatora, Operator może podjąć wszelkim prawem dozwolone działania względem Użytkownika.

7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1 Administrator danych

Administratorem danych Użytkowników Aplikacji, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest:

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fryderyka Chopina 42, 80-268 Gdańsk.

7.2 System ochrony danych osobowych

Administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności takimi jak:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016.) (dalej jako „RODO”).

– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z 2018 r z późn. zm.)

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych oraz realizacją praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: iod@fundacjafosa.pl oraz na adres korespondencyjny Administratora danych podany w pkt. 7.1. powyżej.

7.3 Dane osobowe – Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkownika są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Aplikacji, w tym rejestracji i korzystania z Aplikacji, udostępniania Użytkownikowi funkcjonalności Aplikacji, utrzymywania kontaktu, obsługi reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do Rejestracji i korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji.

Dane osobowe są przetwarzane są  w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

W związku z tym, że celem Aplikacji jest udzielenia wsparcia, a po zarejestrowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z przygotowanych szkoleń – co może wiązać się z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (tj. danych dotyczących stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego Użytkownika) – Operator potrzebuje wyraźnej zgody Użytkownika na przetwarzanie tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu realizacji usługi polegającej na wsparciu psychologicznym. Wyraźna zgoda, o której mowa powyżej wymagana jest w momencie rejestracji Użytkownika.

7.5 Prawa wynikające z RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacjach przewidzianych prawem, w stosunku do swoich danych osobowych Użytkownik ma prawo do:

– odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– dostępu do danych osobowych (za pośrednictwem aplikacji);

– sprostowania lub usunięcia danych osobowych(za pośrednictwem aplikacji);

– przenoszenia danych osobowych;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.6 Przekazywanie danych innym podmiotom

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi danych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.

W związku z realizacją usługi dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym, w tym szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Aplikacji.

7.6 Okres przechowywania danych

Dane osobowe podane w związku z rejestracją Użytkownika oraz korzystania z Aplikacji, będą przetwarzane przez cały okres współpracy, czyli utrzymania konta w Aplikacji.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz do usunięcia konta Użytkownika w dowolnym momencie, zgodnie z Regulaminem.

W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może podjąć jeden z poniższych kroków:

– zarejestrowany Użytkownik może skorzystać z opcji dostępnej w Aplikacji „Usuń dane”  co spowoduje usunięcie danych;

– niezarejestrowany Użytkownik, który przekazał swoje dane w celu rejestracji na konsultacje w PIK, zgłasza chęć usunięcia danych rejestracyjnych na adres: fundacjafosa@fundacjafosa.pl

– W każdy wypadku, użytkownik może przesłać prośbę o usunięcie danych osobowych na adres e-mail: fundacjafosa@fundacjafosa.pl.

Dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

8 REKLAMACJE

8.1 Reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz trudności ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej fundacjafosa@fundacjafosa.pl.

8.2 Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu adres e-mail, informację o aktualnej wersji systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym oraz opis zgłoszenia.

8.3 W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika na prośbę operatora, przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.2 Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej dotyczącej aplikacji –  www.appfosa.pl.

9.3 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po zmienia w Regulaminie. Zmiany w regulaminie uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.

9.4 Regulamin wchodzi w życie od dnia 16 grudnia 2019 roku.